Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja

Nasza placówka o sobie

Przedszkole Miejskie Nr 23 prowadzone jest przez Gminę Łódź.

Instytucją utrzymującą placówkę jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz rodzice. Zasady i wysokość opłat wnoszonych przez rodziców za usługi świadczone przez przedszkole określa Rada Miejska Łodzi.

Położenie

Przedszkole Miejskie Nr 23 mieści się w zabytkowej willi Jarischa w Łodzi przy ulicy Żeromskiego 105. Budynek usytuowany jest na placu, który obecnie pełni rolę ogrodu przedszkolnego, miedzy ulicami: Lipowa, Kopernika i Żeromskiego. W pobliżu przedszkola znajduje się Szpital Kliniczny WAM, Komenda Ruchu Drogowego, IV Komisariat Policji, Lecznica Zwierząt, Teatr „Pinokio", Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoła Podstawowa Nr 152 i 160, oraz instytucje i punkty użyteczności publicznej: sklepy różnych branż, punkty usługowe, poczta. Na południe od przedszkola znajduje się Park im. J. Poniatowskiego oraz Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych. Ze względu na wielość linii transportu miejskiego usytuowanie budynku jest bardzo korzystne dla rodziców dowożących dzieci do przedszkola.

Otoczenie socjalne

Do przedszkola uczęszczają dzieci o bardzo zróżnicowanym statusie społecznym ich rodzin. Sytuacja materialna rodzin jest również zróżnicowana. Zauważalny jest stopniowy proces ubożenia rodzin w wyniku utraty pracy jednego a nawet obojga rodziców. Dokładnej analizy sytuacji życiowej dzieci dokonują nauczycielki w kontaktach indywidualnych z rodzicami. Dyrektor przedszkola przyznaje zgodnie z regulaminem i decyzja MOPS dofinansowanie dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomieszczenia i tereny zewnętrzne

Przedszkole jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Parter zajmują: dwie sale - łazienka i toalety dla dzieci, gabinet głównego księgowego i specjalisty, szatnia dla dzieci, toaleta dla personelu kuchnia i magazyn żywnościowy.

Na piętrze znajdują się: toaleta dla personelu, trzy sale, łazienka i toaleta dla dzieci, zmywalnia, sala do zabaw ruchowych, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski połączony z biblioteką.
Wokół budynku znajduje się ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw ruchowych oraz dwie piaskownice. W ogrodzie rosną drzewa, krzewy oraz rabaty kwiatowe.

Struktura grup dzieci

Do przedszkola na obecny rok szkolny 2016/17 zapisanych jest 125 dzieci, co daje możliwość uruchomienia  5 grup funkcjonujących ponad pięć godzin dziennie: W każdym roku szkolnym ilość grup uzależniona jest od ilości zgłoszonych dzieci.

Personel

Kwalifikacje osób mogących zajmować niżej podane etaty określa Karta Nauczyciela oraz Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami. W przedszkolu zatrudnionych jest: dyrektor oraz 8 nauczycielek pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 w niepełnym nauczycielka od religii.
Pracownicy administracji i obsługi to:
1.5 etatu administracji
4.75 etatu obsługi
2.0 etatu pracowników kuchni
1.0 etatu pracownik gospodarczy
razem 9.25 etatu

Personel placówki, rozkład godzin pracy jak i przydział zadań i obowiązków weryfikowany jest corocznie po rekrutacji dzieci do przedszkola. Ilość zatrudnionych osób i stanowiska na dany rok szkolny zawiera arkusz organizacji pracy przedszkola.

Jaką wartość ma dla nas wychowanie w placówce

Wychowanie w naszym przedszkolu jest dla nas wszystkich pracowników najwyższą wartością, ponieważ jest ono podstawą edukacji każdego człowieka, każdego dziecka. Nasze przedszkole jest miejscem kontaktów interpersonalnych, nauki zachowań i postaw społecznych. Dążymy do wypracowania zasad, w których występowałyby korelacja reguł obowiązujących w przedszkolu i w domu. W związku z tym prowadzimy ścisłą współpracę z rodzicami, odnośnie jednakowych oddziaływań na tym polu (pedagogizacja rodziców podczas zebrań, zajęcia otwarte, kontakty indywidualne, spotkania z psychologiem, pedagogiem). Staramy się, aby nasza placówka była źródłem wiedzy i umiejętności, które służą do rozwoju i budowania świadomości społeczno - moralnej dziecka. Wszystkie nasze działania zmierzają ku temu, aby przebywanie dzieci w naszym przedszkolu dawało im radość i poczucie bezpieczeństwa. Staramy się towarzyszyć dziecku w jego indywidualnym rozwoju.
Celem naszej pracy z dziećmi i środowiskiem rodzinnym jest wychowanie w duchu dobra, sprawiedliwości, uczciwości, szacunku do ludzi, zwierząt i przyrody oraz samego siebie. Realizację wymienionych zadań wypełniamy w taki sposób, aby dziecko w przedszkolu zawsze czuło się dobrze.

Jak rozumiemy naszą rolę wychowawcy

Wychowywać – to znaczy iść obok dziecka, które ma świadomość, że zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony osoby - przyjaciela pełniącego opiekę opiekuńczo – wychowawczą.
Pojęcie profesjonalnego zachowania wychowawczego wiąże się ściśle ze znajomością metod, form pracy, stylów pracy, innowacji pedagogicznych a przede wszystkim z poznaniem wychowanków, a więc ich indywidualnych możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz faz rozwojowych dziecka.
W procesie wychowawczym podmiotem jest nie tylko dziecko ale i nauczyciel idący własną drogą rozwoju . Ma on zatem prawo okazywać to co czuje i mówić o swoich słabościach. Uważamy, że wychowawca ma również prawo popełniać błędy. Gdy popełnimy jakiś błąd przyznajemy się do niego, przepraszamy i sygnalizujemy , że człowiek jest istotą omylną i ważne jest aby potrafił się do tego przyznać i odpowiednio zachować.
Naszą rolą jest dobre poznanie, zdiagnozowanie dziecka, wspieranie jego rozwoju zgodnie z założeniami otwartego modelu osobowości. Szczególną wagę przykładamy do wzmacniania tych pozytywnych osiągnięć które dziecko zdobywa w wyniku własnej aktywności, własnych poszukiwań, własnego działania.
Jako wychowawcy dla dzieci w wieku przedszkolnym pełnimy rolę wzorca osobowego, osoby znaczącej, która modeluje u dzieci ich zachowania i jest przedmiotem naśladowania poglądów, postaw, wyglądu zewnętrznego, sposobu mówienia, poruszania się. Nasze zachowanie musi wiec odzwierciedlać to, czego oczekujemy od dzieci.
Staramy się nie krytykować i nie oceniać dziecka ani wyników jego pracy. Akceptujemy, zachęcamy i doceniamy wysiłek włożony w pracę przez dziecko.
W naszej pracy mamy dużą swobodę działania. Indywidualne różnice pomiędzy wychowawcami wykorzystujemy do wymiany zdań i doświadczeń. W miarę możliwości służymy sobie pomocą. Organizujemy rady samokształceniowe, zajęcia koleżeńskie, warsztaty, wycieczki, wymieniamy się informacjami i pomocami. Przekazujemy sobie wiadomości i umiejętności zdobyte podczas czynnego uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, prelekcjach, spotkaniach itp. Staramy się aby w każdym roku szkolnym członkowie rady pedagogicznej brali udział w kursach organizowanych przez ośrodki szkolenia i doskonalenia nauczycieli.

Wychowawczą rolę nauczyciela staramy się pełnić poprzez podejmowanie następujących działań:

- dobry przykład
- tworzenie warunków do poznawania świata społecznego i wartości moralnych
- wspieranie i inspirowanie dzieci do działania
- czuwanie nad indywidualnym tempem i drogą rozwoju dziecka
- dobre poznanie dziecka , nad którym sprawujemy opiekę,
- czujność i empatia, konsekwencja i asertywność, jeśli zachodzi taka potrzeba,
- ciągłe odczytywanie komunikatów wysyłanych przez dzieci,
- udzielanie pomocy w takim zakresie jakiego oczekuje od nas dziecko

Cel: Będziemy wzbogacać własna wiedzę i zdobywać umiejętności praktyczne wspierające nas w pracy wychowawczo – opiekuńczej. Będziemy poszukiwać różnorodnych form pedagogizacji środowiska rodzinnego, rodzica jako równoprawnego partnera i sprzymierzeńca.

Jaką mamy wizję dziecka

Mamy świadomość, że dzieciństwo to bardzo ważny etap życia nie wolno tego etapu lekceważyć, gdyż jest to okres, w którym zachodzą wszystkie podstawowe procesy twórcze nadające kształt osobowości. Każdy człowiek inaczej pojmuje dzieciństwo, gdyż zależy ono również od własnych doświadczeń z tego okresu życia.
Aby dziecko mogło się rozwijać musi mieć zapewnione odpowiednie warunki. O rozwoju człowieka decydują czynniki:
- genetyczne.
- wpływy bliższego i dalszego otoczenia.
- własna aktywność,
- wychowanie i nauczanie.
Najistotniejszym czynnikiem w oczach pedagogów jest wychowanie. W naszej pracy kierujemy sic indywidualnym podejściem do każdego dziecka. stwarzając mu jak najkorzystniejsze warunki rozwoju. Przygotowujemy dzieciom otoczenie tak, aby mogły one zaspokajać swoje potrzeby, twórczo myśleć i działać, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.
Człowiek dorosły powinien być łącznikiem. tłumaczem, interpretatorem świata. Należy dziecku umożliwić próbę pójścia własna drogą rozwoju duchowego, szanować je, rozumieć od pierwszego dnia, wspierać je, aby wszelkie jego zdolności mogły się rozwijać, a przede wszystkim akceptować dziecko takim, jakie ono jest.
Mając taka wizję dziecka i tworząc takie warunki dla rozwoju mamy nadzieje. ze wyrosną one na ludzi uczciwych, przestrzegających praw, wrażliwych na ludzką krzywdę, na ludzi o szerokich horyzontach umysłowych. Dyskutując na wyżej wymieniony temat doszłyśmy do wniosku, iż model wychowania zależy również od sytuacji społeczno - gospodarczej kraju np.: postęp techniczny, rozwój nauk, tolerancja religijna, itp.

Cel: Będziemy wspierać dzieci, aby każde z nich zbudowało w własnej świadomości fundamenty pozwalające im żyć i funkcjonować w społeczeństwie jako pełnoprawny odpowiedzialny i świadomy własnej wartości człowiek, istota postępująca zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego, w zgodzie z wartościami moralnymi i etycznymi. Będziemy podejmować wysiłki aby nasi wychowankowie potrafili wyrażać swoje poglądy i bronić własnego zdania 
i przekonań.

Jakie prawa ma dziecko

Podczas narady we wrześniu 2018 roku uznałyśmy, że najważniejsze w naszej pracy spośród listy 25 praw dziecka są:
Prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju 
Prawo to ma odzwierciedlenie w indywidualnym podejściu do dziecka w czasie zajęć, w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu. Bazując na obserwacji staramy się poznać dzieci aby później stawiać im zadania na miarę ich możliwości. Wiemy, ze każde dziecko ma indywidualne tempo rozwoju, ,,nie ponaglamy"dziecka. Wiemy, ze są dni gdy dziecko inaczej pracuje, przyswaja, bawi się, nie ma na coś ochoty, pozwalamy mu na to. Nie oceniamy dzieci, nie porównujemy z innymi. Ważne jest dla nas, aby obserwować i podkreślać każdy krok naprzód uczyniony przez dziecko we własnym rozwoju. Stosujemy metodę samodzielnych doświadczeń. Kiedy dziecko samo bada, doświadcza, staramy się aby dochodziło samodzielnie do pewnych rozważań. Tak rozumiemy indywidualne podejście do dziecka. W przygotowaniu dziecka do szkoły dostrzegamy różnice w poziomie rozwoju poszczególnych dzieci. Są dzieci, którym poświęcamy więcej czasu, szanując jednocześnie różnice w ich rozwoju i możliwościach. Indywidualizm zawsze będzie polegał na różnicach. Każde dziecko jest inne i ma prawo być inne.

Prawo do akceptacji takim, jakim jest
Dziecko ma prawo aby otoczenie. nauczyciel zaakceptował je takim jakie jest. Wygląd zewnętrzny dziecka może być inny np.: dziecko jest grube, jąka się., jest niskie, ekspansywne, bardzo ruchliwe albo niepełnosprawne fizycznie. Akceptujemy to dziecko w pełni takim jakim jest. „Lubię dziecko nie dlatego, że jest ładne, dobre ale lubię je za to, że jest". Nie jest to proste na co dzień. Zależy to od osobowości nauczyciela, tego co sam przeżył, doświadczeń. Każda inność ludzi w naszym społeczeństwie często rodzi odrzucenie, bądź współczucie. Dziecko zamyka się wtedy w sobie. Kiedyś takie dzieci ukrywano. Teraz nie są one izolowane. Rozwój społeczeństwa pozwala nam teraz o tym mówić otwarcie, a tym samym umożliwia podejmowanie świadomej akceptacji otaczającej nas inności poszczególnych jednostek.

Prawo do aktywnej, dobrej miłości i ciepła
Prawo do uwagi, pozytywnej, serdecznej bliskości i ciepła. Prawo do miłości to podstawowe prawo każdego człowieka. Tę miłość może dać tylko drugi człowiek. Jeśli dziecko samo czegoś nie doświadczy , nie będzie umiało okazać tego innym. Stąd często mówimy dzieciom ,lubię cię". Głaszczemy dziecko, przytulamy, uśmiechamy się, bierzemy na kolana. Siadamy z dziećmi razem na dywanie, nasz kontakt z dziećmi jest bardzo bliski. Dzieci potrzebują takiej bliskości, bo czasami brakuje jej w domu.
Prawo do zdrowego żywienia
Prawo do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
Prawo do aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy
Prawo do spokoju i samotności, gdy tego chce
Prawo do odseparowania się, jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci
Prawo do snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”
Prawo do aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
Prawo do wspólnoty i solidarności w grupie
Prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
Prawo do posiadania osób samoświadomych, odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić
Prawo do otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym

Jakie cele staramy się realizować w pracy pedagogicznej

Podczas spotkania Rady Pedagogicznej w grudniu 2014 roku sformułowałyśmy cele naszej pracy pedagogicznej.
Samodzielność w samoobsłudze, zdobywanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, , umiejętności krytyki i samokrytyki. Zdobywanie wiedzy przez doświadczenie, rozwijanie zainteresowań. Poznawanie otoczenia, szanowanie i rozbudzanie tkwiącej w dziecku aktywności i ciekawości oraz kształtowanie postaw proekologicznych i nawyków zdrowego odżywiania.
Kształtowanie  i wyrażanie własnego poglądu, budzenie postawy asertywnej, umiejętność rozwiązywania konfliktów umiejętnego określania własnej postawy na płaszczyźnie ja - inni. Dzieci decydują, kiedy i kogo proszą o pomoc w momencie, gdy same uznają, ze ich umiejętności nie są wystarczające. Poprzez własne działanie i doświadczenia uczą się zdobywania umiejętności i nawyków, które prowadza, do radzenia sobie w różnych sytuacjach. Chcemy nauczyć dzieci aby przy podejmowaniu decyzji umiały rozważyć swoje własne interesy i potrzeby innych. Umożliwiamy dziecku wyrażanie własnych przeżyć. Pozwalamy dzieciom na wyrażanie swoich opinii i poglądów nawet, gdy są odmienne od naszych osobistych. Rozbudzamy ciekawość dzieci poprzez eksperymentowanie i podejmowanie prób, pobudzanie do odkrywania czegoś nowego, rozwijanie zainteresowań i motywowanie do poszerzania wiadomości.
Wspieranie dziecka w jego indywidualnym rozwoju, rozwijanie pozytywnej oceny samego siebie. Budowanie poczucia własnej wartości, samoświadomości, umiejętności oceniania samego siebie, poszanowania siebie i innych, tworzenie obrazu własnego „ ja".
Chwalimy dzieci i doceniamy je. Okazujemy im swoją sympatię i miłość mówiąc im: lubię Cię, jesteś dla mnie bardzo ważny, lubię być z Tobą. Pytamy dziecko o jego zdanie, wysłuchujemy jego opinii spokojnie i z szacunkiem, nawet, jeśli mamy inne poglądy na aktualnie poruszany temat. Pozwalamy dzieciom wyrażać swoje uczucia, nie ignorujemy ich, i nie kpimy z nich. Wspieramy dziecko w trudnych dla niego chwilach. Częściej nagradzamy właściwe zachowanie dzieci niż ganimy niewłaściwe.
Człowiek jest istotą stadną. Do osiągania szczęścia i zadowolenia potrzebni mu są inni przedstawiciele gatunku. Każdy człowiek może zaistnieć tylko w grupie, gdyż egzystuje w społeczeństwie, które umożliwia mu jego rozwój i samorealizacje. Z tego powodu na terenie naszego przedszkola pomagamy dzieciom w odnalezieniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej i dorosłych. W ciągu całego dnia tworzymy takie sytuacje, w których dziecko ma możliwość doświadczyć i nauczyć się, ze do samodzielnego życia potrzebne jest mu wsparcie innych np. zabawy wynikające z inicjatywy dzieci. W każdej grupie nauczyciel wspólnie z dziećmi tworzy kontrakt zawierający normy, reguły, zasady życia codziennego, który jest akceptowany przez wszystkich i powinien być przestrzegany. Istnieje możliwość dokonywania w nim zmian. Tworzymy okazje edukacyjne. w których kształtuje się u dzieci poczucie współdziałania, współpracy z uwzględnieniem kompromisów, aby mogły osiągnąć końcowy efekt pracy, działania itp. W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego rodzice akceptują proponowane przez przedszkole normy wychowawcze oraz wartości.
Prowadzone są zabawy i spotkania integracyjne, które pozwalają poznać dzieciom samych siebie, swoich kolegów i dorosłych. akceptować potrzeby własne i innych oraz poczucie szacunku do ludzi, ich pracy oraz otaczającej przyrody. Dzięki tym spotkaniom. zajęciom, zabawom, dzieci uświadamiają sobie, że każde z nich jest wyjątkową i niepowtarzalną cząstką grupy, zbiorowości.
W miarę wzbogacania doświadczeń powstaje w dziecku obraz samego siebie i innych, który ma wpływ na zachowanie dziecka i jego kontakty z innymi ludźmi. Wykorzystując naturalną ciekawość i aktywność dziecka do działania organizujemy mu otoczenie wyposażając je w różnorodne kąciki zainteresowań, zabawki, przybory i pomoce. Rozwój procesów poznawczych, twórczej aktywności w różnych sferach następuje w wyniku samodzielnego doświadczania i badania przez dziecko. Jesteśmy obserwatorami a często stajemy się inicjatorami tych działań. Nie wymuszamy aktywności dziecka, nie modelujemy w/g określonych wzorców poprzez wymaganie, egzekwowanie i ocenę. Staramy się w pracy z dziećmi minimalizować podejście zadaniowe.

Cel: Chcemy aby nasi wychowankowie, absolwenci byli uczniami a później w dorosłości ludźmi uspołecznionymi, potrafiącymi żyć, pracować w zbiorowości a także ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje i czyny. Będziemy na przykładach życia codziennego i nadążających się okazjach edukacyjnych wdrażać dziecko do odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji. nawet tych przykrych, będących wynikiem ich własnego działania. postępowania i wyborów.

Czy pracujemy kierując się jakimś określonym podejściem pedagogicznym

W codziennej pracy korzystamy nie tylko z określonego podejścia pedagogicznego, koncepcji czy programów, ale także z doświadczeń dawnych pedagogów i współczesnych tendencji pedagogicznych.
Celem naszej pracy jest wielostronny rozwój dziecka. Stosowane przez nas koncepcje pedagogiczne i metody dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka, zasobów śroowiska lokalnego kierując się jego potrzebami.
W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o podstawę programowa wychowania w przedszkolu i programy:

Program wychowania przedszkolnego TRAMPOLINA  - znowelizowany zgodnie z nową podstawą programową

Programy własne rozszerzające daną edukację

Program własny „ Przedszkolak badaczem i odkrywcą” M. Dziubałtowska , J. Kaczorowska
Program własny „Jestem więc tańczę ” Agnieszka Kowalska, Ewelina Jesiołowska
Program języka angielskiego "Angielski już w przedszkolu "" Agnieszka Zielińska
Program własny „Ruch to zdrowie - przedszkolak Ci to powie” M. Śliwińska
Program własny „Mali artyści ” K. Grzelak
Program roczny łódzkiej sieci promującej zdrowie PM 23 - Izabela Bąkolik, L. Sokalska
Innowacja wychowawcza „ Grunt to dobre wychowanie” L. Sokalska, A. Zielińska, B. Reguła, A. Kowalska, E. Jesiołowska

Kryteria doboru programów nauczania

Dobry program jest:
Zgodny z Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.
Osadzony w określonej koncepcji filozoficznej, teorii psychologicznej i pedagogicznej
Spójny z akceptowaną przez przedszkole, nauczycieli, rodziców koncepcja wychowania
Bazujący na wiedzy o rozwoju dziecka, uwzględniający cechy i mechanizmy rozwoju np. przyspieszenie lub spowolnienie rozwoju, a więc różne jego tempo.
Uwzględnia zróżnicowanie kulturowe, etniczne i rasowe.
Zindywidualizowany - elastyczność w doborze celów, treści i metod działania pedagogicznego.
Zintegrowany - zaznaczona wzajemność wpływów sfer rozwoju, integracja treści i doświadczeń nabywanych przez dziecko.
Zrównoważony - wszystkie sfery rozwoju są jednakowo ważne i żadna z nich nie jest wyróżniana np. sfera poznawcza.
Uwzględnia brak harmonijności w rozwoju - poszczególne sfery rozwijają się w różnym tempie ( w różnych stadiach obserwujemy różne tempo i wzorce rozwoju).
Otwarty, elastyczny - doświadczenia nabywane przez dzieci są zróżnicowane, ich efekty warunkują różne czynniki ( dotychczasowe doświadczenia, styl uczenia się, preferencje nauczyciela.
Wyznacza ogólne założenia, wytycza drogę edukacyjną i pozostawia nauczycielowi, rodzicom, dziecku swobodę w określaniu szczegółowych celów, treści i dróg uczenia się i nauczania.
Ewaluacja i weryfikacja programów.
Weryfikacja przyjętych i realizowanych programów podejmowana jest przez Radę Pedagogiczną podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej. Każdy nauczyciel ocenia trafność wybranego programu poprzez przyrost umiejętności dziecka.
Programy analizowane są pod katem ich sprawdzalności w warunkach naszego przedszkola:
- możliwość dostosowania metod i form pracy do potrzeb dzieci przy realizacji treści programowych zapewnianie harmonijności rozwoju każdego dziecka

Czy pracujemy kierując się określonym podejściem pedagogicznym

Stosujemy różne metody pracy miedzy innymi: Orffa, Labana, Dobrego Startu, Shesborne, Batii Strauss, I. Majchrzak, elementy Naturalnej Nauki Języka- Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona oraz elementy . Wykorzystujemy je w zależności od predyspozycji, umiejętności każdej z nas, a także oczekiwań i potrzeb dzieci. Inspiracją do naszej pracy z dziećmi są również pory roku, święta oraz aktualne wydarzenia oraz propozycje zgłaszane przez dzieci np.: zainteresowanie kosmosem, zwierzętami prehistorycznymi. Sięgamy również po metody pedagogiki zabawy, ćwiczenia twórcze i ćwiczenia dotyczące komunikacji interpersonalnej, które kładą duży nacisk na integracje grupy, kreatywność dziecka, poczucie własnej wartości, uczą komunikacji ze światem, rozumienia siebie i innych Wspieramy indywidualny rozwój dziecka i pobudzamy je do aktywnego działania. W realizacji różnych koncepcji i w/w programów korzystamy z bogatego warsztatu pracy zgromadzonego przez siebie i przez przedszkole.W dalszym ciągu poszukujemy nowych koncepcji, trendów i podejść pedagogicznych.

Pojedyncze dziecko w grupie

Każde dziecko jest indywidualnością. Przychodząc do przedszkola niesie ze sobą bagaż własnych doświadczeń, prezentuje różne postawy, wartości i odrębną osobowość. W pracy z dzieckiem trzeba pamiętać o tym, aby zachować jego indywidualność. Jednocześnie należy dziecko nauczyć i przygotować do życia według obowiązujących norm i zasad. Wdrażamy dziecko do codziennego życia w placówce i poza nią kształtując nawyki samoobsługowe, higieniczne, kulturalne i postawy społeczne. Szanujemy indywidualność każdego dziecka w kontekście ogólnie przyjętych wartości. Zachowanie dzieci jest określone przez przyjęte w grupie normy postępowania. Jesteśmy tolerancyjne na miarę własnej wrażliwości i odporności. Staramy się nauczyć naszych wychowanków tolerancji poprzez poszanowanie indywidualności innych. Warunkiem wspierania indywidualności dziecka jest jego poznanie, które czynimy poprzez obserwacje i diagnozowanie. Dzięki temu znamy potrzeby, zainteresowania, możliwości, umiejętności dzieci. Na bazie zebranych informacji podejmujemy działania wspierające wielostronny rozwój dziecka.

Pojedynczemu dziecku dajemy dość dużo swobody starając się jednak by nie burzyła ona wypracowanego porządku dnia, relacji i zachowań społecznych. Swoboda dziecka jest ograniczona wolnością całej grupy. Choć ono samo jest dla nas ważne a dla samego siebie najważniejsze, to jednak funkcjonuje w grupie i dlatego staramy się nauczyć dziecko cierpliwości, opanowania, kompromisu i wartościowania potrzeb adekwatnie do zaistniałej sytuacji.

W roku szkolnym 2011/ 2012 podjęłyśmy stałą współpracę z PPP Nr 5 w Łodzi, która polega na:  dyżurach opiekuna M.Pabijanek połączonych ze wspieraniem merytorycznym nauczycieli (konsultacje, porady), udziału w posiedzeniach zespołów planujących i koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (karta indywidualnych potrzeb, plan działań wspierających); udzielaniu pomocy dzieciom wytypowanym przez nauczycieli poszczególnych grup.Wielu rodziców korzysta z takiej formy pomocy i kontynuuje współpracę z poradnią ( porady, terapia logopedyczna, diagnoza itp.); Cyklicznie co roku odbywają się prelekcje dla rodziców na temat dojrzałości szkolnej dzieci oraz konsultacje dotyczące tego zakresu stałej wymianie informacji na temat bieżących potrzeb i problemów dzieci oraz możliwości form pomocy.

Czy mamy grupy mieszane wiekowo

 W naszej placówce funkcjonują grupy mieszane wiekowo. Powstają one przez łączenie dwóch kolejnych roczników dzieci.
Grupy takie tworzymy z następujących powodów:
prośby rodziców (łączenie rodzeństwa, szybsza adaptacja w nowym środowisku)
potrzeb organizacyjnych placówki.
W grupie dzieci 3 - letnich mogą przebywać również dzieci młodsze, które ukończyły 2,5 roku. Tworzymy również grupy:
5 - latków z 4 - latkami
6 - latków z 5 - latkami
4 - latków z 3 - latkami.

Chcąc zapewnić każdemu dziecku optymalne warunki rozwoju, dostosowałyśmy wyposażenie sal do wieku i wzrostu dzieci (stoliki, krzesła, meble, zabawki – będą to w grupach młodszych duże klocki, mniej skomplikowane układanki, zabawki pluszowe, a w grupach starszych bardziej złożone układanki i gry logiczne). Istnienie grup mieszanych ma swoje zalety:
Dzieci młodsze łatwiej przystosowują się do nowego środowiska.
Możliwość przebywania w jednej grupie ze starszym rodzeństwem wpływa pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa dzieci, tak istotne w tym wieku.
Dzieci starsze to wzór do naśladowania przez dzieci młodsze.
Podnosi się poziom usamodzielnienia u dzieci młodszych i rozwijają się uczucia opiekuńcze u dzieci starszych.
Wzrasta autorytet dziecka starszego, staje się ono dla młodszego kolegi „bankiem pomysłów, osobą która może pomóc, wskazać właściwa drogę, zorganizować zabawę"

Utrudnieniem wynikającym z łączenia grup wiekowych może być czasami organizacja pracy indywidualnej dzieci 6 - letnich.
Pozytywnym efektem łączenia grup wiekowych jest współpraca między wychowawcami 
w przekazywaniu informacji i wiedzy o psychofizycznym rozwoju dziecka i jego środowisku rodzinnym.

W czerwcu organizujemy zebranie dla rodziców dzieci 3 - letnich, które będą rozpoczynać edukację przedszkolną. W ostatnich dniach sierpnia organizujemy spotkania adaptacyjne, na które zapraszani są rodzice ze swoimi dziećmi - przyszłymi przedszkolakami.
Wniosek: Od roku szkolnego 2013/14 na prośbę rodziców zajęcia adaptacyjne będą trwały dwa dni.

Jak dzieci przechodzą z grupy do grupy

W naszym przedszkolu jest zwyczaj prowadzenia grupy od 3-latków do 6-latków przez tę samą nauczycielkę z jednoczesną zmianą klasy – sali, w której przebywają dzieci. Istnieje możliwość pozostania w tej samej sali ze swoimi dziećmi przez dwa lata - dotyczy to grup
5 i 6 - latków. Zdecydowałyśmy się na taką formę pracy, ponieważ uważamy, że jest to z korzyścią dla dzieci, które przywiązują się emocjonalnie do tych samych osób a nauczyciel ma możliwość lepszego poznania dziecka i podejmowania trafniejszych decyzji dotyczących procesu wychowawczego. Czasami jednak względy zwiazane z rekrutacją powodują fakt, że procedura przydziału dzieci do grup ulega zmianie. O zmianie organizacji przypisania dzieci do grup decyduje dyrektor wraz z nauczycielkami.

Aby ułatwić dzieciom przejście z grupy do grupy organizujemy zajęcia, zabawy integrujące całą społeczność przedszkolną - przedstawienia, zajęcia integracyjne ze wszystkimi przedszkolakami, spotkania artystyczne, koncerty, wspólne zabawy, konkursy i uroczystości.

Marzec jest miesiącem, w którym rodzice i dzieci mają możliwość obejrzenia przedszkola
i zapoznania ze środowiskiem i nauczycielkami.

W czerwcu organizujemy zebranie dla rodziców dzieci 3 - letnich, które będą rozpoczynać edukację przedszkolną. W ostatnich dniach sierpnia organizujemy spotkanie adaptacyjne na które zapraszani są rodzice ze swoimi pociechami - przyszłymi przedszkolakami.

Czy stosujemy formy pracy otwartej

Mamy doświadczenia w stosowaniu form pracy otwartej, które wynikają z organizacji pracy placówki lub z respektowania potrzeb dziecka. Podczas przychodzenia i rozchodzenia się dzieci dajemy im możliwość pobytu w innej sali, kontaktu z dziećmi z innych grup. W ciągu całego dnia dzieci mogą twórczo działać, zdobywać wiedzy i umiejętności dzięki dostępowi do różnych materiałów, przyborów i miejsca do realizowania własnych pomysłów. Istnieją sytuacje, 
w których rodzeństwo czy dzieci przyjaźniące się z różnych grup mają możliwość wspólnej zabawy w wybranej sali.
W momencie przyjścia dziecka do przedszkola i w ciągu dnia w zależności od potrzeb dzieci oraz wtedy, gdy dzieci chcą być razem ( np. tęsknią za sobą) umożliwiamy im pobyt w innej grupie. Dziecko musi zapytać nauczyciela o zgodę i po uzyskaniu akceptacji przechodzi do wybranej przez siebie sali, gdzie przebywa pod opieką innego nauczyciela. Integracji zespołów dziecięcych i osób dorosłych sprzyja organizowanie wspólnych wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi, pobyt na świeżym powietrzu, w ogródku przedszkolnym, zabawy okolicznościowe i uroczystości przedszkolnych. Istnieją pewne ograniczenia przy wprowadzaniu form pracy otwartej całych grup. Są to np. posiłki, leżakowanie, zajęcia dodatkowe. W indywidualnych przypadkach dzieci mogą się przemieszczać mimo tych ograniczeń. Instruktorzy zajęć dodatkowych organizują tzw. zajęcia otwarte dla wszystkich dzieci, poza tym większość zajęć odbywa się w ramach jednej grupy.

Czas wolny, oferty i nauka na co dzień

Czas wolny w naszej placówce to czas, w którym dziecko podejmuje wszelkie działania wynikające z jego aktualnych zainteresowań i potrzeb np, rysowanie, malowanie, prace użyteczno – porządkowe, konstruowanie, wszelkie zabawy i relaks.
Zabawy dowolne to działanie, które podejmuje dziecko z własnej inicjatywy, jest ich twórcą i wykonawcą, są podejmowane samorzutnie przez dziecko, bez ingerencji wychowawcy w przebieg zabawy. Ważną rolę spełnia tu otoczenie (wystrój klasy , wyposażenie, zabawki, meble, odpowiedni nastrój, muzyka itp.). Ważna jest również umiejętność włączenia się nauczyciela do zabawy jeżeli dziecko tego oczekuje. Nauczyciel staje się w tym momencie równoprawnym jej uczestnikiem, przyjmuje role i zasady proponowane przez dziecko. Zabawy kierowane to te, których inicjatorem i kierownikiem jest nauczyciel. Podczas tych zabaw nauczyciel sam tub wspólnie z dziećmi ustala temat i reguły zabawy. Jedne i drugie zabawy posiadają walory wychowawcze i kształcące.
Staramy się , aby otoczenie dziecka zagospodarować w sposób sprzyjający zabawie i ruchowi, dlatego urządzaliśmy sale w sposób dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka. Tworzymy kąciki zainteresowań tak, aby dziecko miało okazje do aktywnego, twórczego działania, mogło mile i przyjemnie spędzać czas. Dla przedszkolaków są to miejsca pobudzające ich ciekawość poznawczą, umożliwiające swobodne działanie, dla nauczyciela miejsca te stwarzają doskonale okazje do obserwacji i diagnozy dziecka. Dzieci do zabawy wykorzystują znajdujące się w sali pomoce, zabawki i karty pracy inspirujące do zabawy i ćwiczeń, ale mają również możliwość przynoszenia ulubionych zabawek .maskotek i książek z domu. Duży wpływ dla rozwoju aktywności, wyobraźni dzieci mają również zabawy odbywające się w ogrodzie przedszkolnym. Czas wolny wypełniają głównie zabawy ruchowe inicjowane przez dzieci i nauczyciela.
W wypełnianiu czasu wolnego pozostawiamy dzieciom pełną swobodę, a ograniczenia stosujemy wobec zabaw niebezpiecznych , społecznie nieakceptowanych, nasyconych przemocą i agresją np, zabawa w wojnę, złodziei i bandytów. Pedagogiczne propozycje zajęć wypływają z potrzeb i zainteresowań dzieci, zadań wynikających z podstawy programowej, planu rozwoju przedszkola, sytuacji edukacyjnych zaplanowanych przez nauczyciela, zasobów środowiska lokalnego oraz jego potrzeb. Nasze propozycje wprowadzają dzieci w świat nowych tematów, materiałów, umiejętności, doświadczeń i wyobraźni. W trakcie realizacji ofert pedagogicznych stymulujemy ekspresję słowną, muzyczną, plastyczną, emocjonalną, ruchową oraz twórcze myślenie. Działania nasze zmierzają do wielostronnego rozwoju dzieci. Staramy się, aby wszystkie dzieci brały czynny udział w naszych propozycjach edukacyjnych Zawsze przestrzegamy imperatywu zabawy. Zdarzają się przypadki odmowy uczestnictwa dziecka w zajęciach i zabawach. Szanujemy wolę dziecka i nie zmuszamy go do udziału jeśli dziecko z różnych względów nie ma ochoty, chęci do wspólnej pracy. Cały dzień pobytu dziecka w grupie daje mu możliwość zdobywania różnorodnych wiadomości, doświadczeń i umiejętności. Przy codziennych czynnościach typu spożywanie posiłków, wybór zabawek, sen, odpoczynek, porządkowanie, mycie się, dzieci uczą się podejmowania decyzji, samodzielności i samoobsługi. Wyrabiają poczucie własnej wartości i samoświadomości i odpowiedzialności za samego siebie.
Wypracowałyśmy sposoby eliminowania zabaw niebezpiecznych, destrukcyjnych i militarnych, wyrażających się przemocą, walką, podstępem, kłamstwem i fałszywą przebiegłością oraz autokratyczną, dominacją jednostki lub nielicznej grupy podczas podejmowania przez dzieci samodzielnej, spontanicznej działalności.
Od roku 2008/2009 opracowujemy wspólnie z dziećmi normy i zasady współżycia w grupie przedszkolnej „Kodeks Wzorowego Przedszkolaka”; podpisujemy kontrakty ujednolicające oddziaływania domu rodzinnego i przedszkola.

Jak odbywa się planowanie pedagogiczne

Planowanie pracy jest zgodne z naszym podejściem pedagogicznym, wizją dziecka jak i wartościami jakie stanowi dla nas wychowanie. Pracujemy w oparciu o podstawę programową, programy dopuszczone do użytku przez MEN. Opracowujemy roczny plan pracy opracowany na podstawie wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny, podstawy programowej wychowania przedszkolnego diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci, oczekiwań rodziców oraz priorytetów wynikające z polityki państwa.
Plan ten zawiera główne zadania a każdy nauczyciel opracowuje miesięczne plany korelujące z jego zadaniami. Miesięczne plany dostosowywane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci danej grupy, uwzględniają indywidualność dziecka, sugestie rodziców, a także osobiste predyspozycje nauczyciela, jego zdolności i umiejętności. Bierzemy również pod uwagę wyposażenie placówki, posiadane środki i aktualne potrzeby środowiska. Nasze plany są otwarte. Dopuszcza się w nich dokonywanie zmian powodowanych różnorakimi sytuacjami, wydarzeniami, dokładną obserwacją i diagnozą pedagogiczną. Planowanie odbywa się wokół wiedzy, postaw i umiejętności dzieci, które według ich aktualnie prezentowanych możliwości należy rozwijać czy tworzyć warunki do ich zdobywania. Do celów dobieramy i planujemy różnorodne sytuacje edukacyjne, które umożliwią dzieciom wielorakość okazji do osiągania przyrostu wiedzy i umiejętności.

Jak powstają  treści pracy pedagogicznej

Tematy treści pedagogicznych wynikają z:
celów nauczania, wychowania i opieki wynikających z aktualnych potrzeb i możliwości dzieci,zainteresowań dzieci, pór roku – świąt, środowiska,propozycji nauczycieli, aktualnych wydarzeń, propozycji dzieci, wiedzy i umiejętności nauczycieli.
Dzieci nie mają bezpośredniego wpływu na tworzenie planu miesięcznego, tworzy go nauczyciel na podstawie posiadanej wiedzy o dzieciach. Dzieci mają jednak możliwość modyfikacji planu zajęć, zabaw i działań w obrębie dnia, a nawet tygodnia. Integracja treści następuje poprzez połączenie celów szczegółowych w nadrzędny cel. Korelacja treści dotyczy wszystkich obszarów edukacyjnych, co sprzyja rozwojowi wszystkich procesów poznawczych i własnej aktywności dziecka. W pracy pedagogicznej zdarza się powracanie do wcześniejszych zagadnień, bowiem poprzez powtórki utrwalamy, pogłębiamy wiadomości i umiejętności. Staramy się każde powtórzenie uatrakcyjniać innymi formami i metodami pracy, tworząc odmienną sytuację edukacyjną uwzględniającą inny stopień trudności lub inną drogę dojścia do osiągnięcia sukcesu. Obserwując dzieci widzimy ich silną potrzebę poznawania otaczającej rzeczywistości i dążenie do własnego rozwoju. Stanowi to podstawę wprowadzania nowych treści.

Cel: Chcemy aby środowisko rodzinne dzieci czynnie włączyło się w planowanie treści pracy z dziećmi poprzez wnoszenie własnych propozycji. Poszukiwanie ciekawych form i sposobności zbierania informacji od rodziców.

Dzieci obcokrajowców w naszej placówce

W roku szkolnym 2011/2012 zaczęły uczęszczać dzieci z małżeństw mieszanych. Nie stwierdzono problemów z komunikacją słowną. Do chwili obecnej nie zaistniał przypadek uczęszczania do naszego przedszkola dzieci obcokrajowców. Nie mamy wiec doświadczenia w tym zakresie. Jednocześnie stwierdzamy, że nie obserwujemy wśród nas samych i pracowników przedszkola uprzedzeń rasowych, etnicznych czy też przejawów dyskryminacji członków innych kultur i religii. Nie widzimy problemów przeszkód natury społeczno – moralnej, aby do społeczności przedszkola przyjąć dziecko obcokrajowców. Przy braku uprzedzeń i pozytywnym nastawieniu z łatwością takie dzieci będą akceptowane i otaczane taką samą opieką, życzliwością i uwagą ze strony personelu, jak dzieci narodowości polskiej.

Dzieci różnych wyznań w naszej placówce

W naszej placówce większość dzieci jest wyznania rzymsko-katolickiego, zdarzają się dzieci innych wyznań np. świadkowie Jehowy. Odzwierciedleniem wiary katolickiej są krzyże na ścianach w klasach, w których odbywają się lekcje religii. Treści religijne przenoszone są na życie placówki np. podczas przybliżania dzieciom tradycji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy. W naszym przedszkolu nie dyskryminujemy dzieci innych wyznań. Szanujemy ich potrzeby i wymagania rodziców związane np. z dietą dziecka. Dzieci świadków Jehowy nie przychodzą na uroczystości organizowane w przedszkolu, nie obchodzą imienin i urodzin. Jeśli rodzice życzą sobie ich dzieci nie otrzymują w przedszkolu wyrobów czekoladowych oraz drobnych upominków przy okazji świąt. Natomiast w zajęciach religii mogą brać udział wszystkie chętne dzieci. Na pierwszym zebraniu organizowanym z rodzicami wypełniają oni deklaracje i zgłaszają swoje uczestnictwa w zajęciach, bądź rezygnacji z nich. Zajęcia religii nie są obowiązkowe. Dzieci nie uczestniczące w tych lekcjach przebywają pod opieką innego nauczyciela. W naszej placówce lekcje religii odbywają się zazwyczaj w grupach dzieci 5 - 6 - letnich.
Lekcje religii prowadzone są 2 razy w tygodniu po 30 minut. Zajęcia te prowadzone są przez katechetkę, skierowaną przez Kurię. W naszym przedszkolu nauką religii zajmuje się osoba świecka. Odbywają się one w klasach bez udziału nauczyciela prowadzącego grupę. Wpływ na program i sposób nauczania religii ma katolicki zwierzchnik nauczyciela katechety.
Dyrektor przedszkola nie kontroluje jakości tych zajęć pod względem merytorycznym. Wyznacznikiem jakości zajęć religii są dla nauczyciela odczucia dzieci przejawiające się zadowoleniem, zainteresowaniem treściami religijnymi.

Nasz dzień

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 - 17.00

6.00 - 8.15– schodzenie się dzieci; zabawy podejmowane samorzutnie według inwencji dzieci w kącikach edukacyjnych, ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; integrujące grupę; ze śpiewem, itp.
8.15 - 8.30– czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
8.30 - 9.00 - ŚNIADANIE realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci (dzieci starsze).
9.00 - 11.15 – zajęcia edukacyjno-wychowawcze z języka angielskiego (grupy starsze) w oparciu o podstawę programową, realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (czas zajęć dostosowany jest do wieku dzieci – w grupach młodszych 9.00 – 9.20 w grupach starszych 9.00- 10.30 ). Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, ćwiczenia ruchowe prowadzone w sali oraz na terenie ogrodu przedszkolnego, spacery, wycieczki, zabawy dowolnie inspirowane przez dzieci.
11.15 - 11.30 – czynności higieniczne czynności samoobsługowe przygotowanie do drugiego śniadania
11.30 -12.00 – DRUGIE ŚNIADANIE, realizacja założeń programowych z zakresu kulturalnego spożywania posiłków. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.
12.00 -13.45 - leżakowanie dzieci młodszych,
Dzieci starsze – relaks zajęcia dodatkowe (sportowe, taniec towarzyski itp.), relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek, zabawy integracyjne wyciszające, konstrukcyjne, podejmowane z inicjatywy dzieci, praca indywidualna wyrównawcza, z dzieckiem zdolnym, zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego.
13.45 - 14.00 - zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.
14.00 - 14.30 - OBIAD Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.
14.30 - 17.00 – dzieci młodsze, zajęcia dodatkowe (sportowe, taniec towarzyski ) Zabawy i ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, praca indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, zabawy dowolne na terenie ogrodu przedszkolnego, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci. Uroczystości przedszkolne, pikniki rodzinne itp.
W naszym przedszkolu realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00-13,00.
Dopuszczamy modyfikowanie rozkładu dnia w szczególnych przypadkach np. zajęcia, imprezy, wycieczki, udział dzieci w konkursach, warsztatach, zajęciach edukacyjnych np. w ośrodkach kulturalnych, przedstawieniach teatralnych odbywających się poza terenem przedszkola organizowane dla całej społeczności przedszkolnej lub poszczególnych grup.

 

D 2. Reguły w naszej placówce

W naszej placówce obowiązują reguły dotyczące dzieci, nauczycieli, personelu administracyjno -obsługowego oraz rodziców, ponieważ ułatwiają one współżycie i współdziałanie dzieci i dorosłych.

Reguły dla dzieci obowiązujące w budynku:

dziecko przynależy do danej grupy, ma swoją klasę i wychowawców, ma przydzielony znaczek rozpoznawczy, który ułatwia orientację i zachowanie ładu, porządku w szatni - każde dziecko korzystające z leżakowania ma swój leżak i pościel, oznaczoną znaczkiem rozpoznawczym, każde dziecko ma swoje miejsce przy stole (krzesła i stoły dostosowane są do jego wzrostu), dziecko ma możliwość przebywania w innej grupie w ciągu dnia po uzgodnieniu z nauczycielem, korzysta z toalety wg potrzeb pod opieką nauczyciela lub woźnej oddziałowej (dziecko zgłasza nauczycielowi wyjście do łazienki-taka potrzeba podyktowana jest względami bezpieczeństwa, gdyż toalety i łazienki znajdują się poza salami, w których przebywają dzieci)
dzieci spożywają posiłki o wyznaczonej porze,
dziecko ma możliwość odmowy spożywania nie lubianych posiłków, odmowa taka może być podyktowana względami zdrowotnymi
dziecko między posiłkami ma możliwość zaspokojenia pragnienia (ogólny dostęp do wody mineralnej w każdej sali),
dziecko ma możliwość uczestniczenia w zajęciach i zabawach organizowanych przez nauczyciela, ale ma również prawo odmowy uczestnictwa
dziecko może samodzielnie, w zespole lub w grupie uczestniczyć w zabawach inicjowanych przez siebie lub rówieśników, ma możliwość swobodnego wyboru zabawy, ma dostęp do zabawek i większości pomocy dydaktycznych znajdujących się w klasie
dziecko musi przestrzegać równego prawa dostępu do zabawek i pomocy,
dziecko ma obowiązek odkładania zabawek i pomocy na wyznaczone i ustalone miejsce,
dziecko jest zobowiązane do pozostawienia w ładzie i porządku miejsca zabawy i pracy,
dziecko ma możliwość korzystania z zabaw z wykorzystaniem sprzętu w salach i sali do zabaw ruchowych pod opieką nauczyciela,
dziecko ma prawo zgłosić nauczycielowi lub innemu pracownikowi placówki złe samopoczucie i wszelkie dolegliwości,
ma prawo do pomocy, wsparcia, zrozumienia ze strony nauczyciela, oraz pozostałych pracowników przedszkola,
dziecko ma możliwość odpoczynku w chwili zmęczenia lub złego samopoczucia,
dziecko ma prawo być współtwórcą regulaminu obowiązującego w grupie, do której przynależy.

Reguły obowiązujące dzieci w ogrodzie, na wycieczkach lub spacerach.

dziecko przebywa w ogrodzie pod opieką dorosłych,
dziecko zobowiązane jest do zmiany obuwia i dostosowywania odzieży wierzchniej do aktualnych warunków pogodowych,
dziecko ma obowiązek reagować na wezwanie nauczyciela,
podczas wycieczek i spacerów zakładać kamizelkę odblaskową,
powinno zgłaszać niepokojące sytuacje (skaleczenia, stłuczenia, osoby obce)
szanować sprzęt i zieleń w ogrodzie,
dziecku nie wolno opuszczać terenu ogrodu bez wiedzy nauczyciela,
podczas spacerów i wycieczek dziecko powinno przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy i korzystania ze środków lokomocji,
dziecko nie może samodzielnie oddalać się od grupy.

Reguły dla rodziców:

rodzice zobowiązani są da przestrzegania rozkładu dnia w przedszkolu,
mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach,
przestrzegania umowy zawartej z przedszkolem,
rodzice mają obowiązek osobistego odbierania dziecka z przedszkola do godziny 17.00, lub upoważniają inne osoby dorosłe,
uprzedzania o późniejszym przyjściu do godziny 9.00 lub wcześniejszym wyjściu dziecka z przedszkola,
zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia przedszkola o chorobie zakaźnej dziecka,
rodzice mają prawo do przebywania wraz z dzieckiem w sali przedszkolnej w/g potrzeb rodziców i dziecka w okresie adaptacji do warunków przedszkolnych,
rodzice decydują o uczestnictwie dziecka w zajęciach dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola oraz o uczestnictwie dzieci w zajęciach religii,
mają możliwość współpracy i współdziałania z nauczycielem celem ujednolicenia,oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych,
rodzice mają możliwość współuczestniczenia w życiu placówki poprzez pomoc w organizowaniu uroczystości, wycieczek, spotkań okazjonalnych, zajęć otwartych i integracyjnych i pracy na rzecz przedszkola,
mogą uczestniczyć w konsultacjach psychologicznych indywidualnych i spotkaniach zbiorowych prowadzonych przez psychologa lub pedagoga na terenie przedszkola, mogą być animatorami i inicjatorami różnorodnych imprez - mają prawo oczekiwać pomocy przy organizacji ze strony pracowników przedszkola.

Reguły dla wychowawców i pozostałych pracowników:

obowiązuje przestrzeganie regulaminu pracy (bezpieczeństwo, punktualność, zakres obowiązków),
obowiązuje dochowywanie tajemnic służbowych, obowiązuje wzajemne poszanowanie pracy,
nauczyciel jest współgospodarzem przedszkola i gospodarzem swojej klasy, każdy ma obowiązek zamykania drzwi wejściowych,
informację o dzieciach rodzicom przekazuje tylko personel pedagogiczny,
każdy pracownik ma bezwzględny obowiązek pomocy dzieciom,
każdy pracownik jest zobowiązany do podmiotowego traktowania dziecka, rodziców i współpracowników,
wszyscy pracownicy a szczególnie nauczyciele obowiązani są do działań podnoszących jakość pracy przedszkola oraz wzbogacania jego oferty wychowawczej i edukacyjnej,
pracownicy zobowiązani są do godnego prezentowania przedszkola na zewnątrz promowania placówki w środowisku,
wszyscy pracownicy przestrzegają „praw dziecka”

Wystrój wnętrz

Przedszkole nasze znajduje się w stylowym pałacyku dawnej wilii Jarischa. Wyposażone jest w duże, przestronne, wysokie sale. Klasa pełni rolę jadalni, bawialni a w grupie I i V również sypialni. W każdej sali znajduje się duży dywan. Klasy systematycznie wyposażone są w nowe meble przystosowane antropometrycznie do wzrostu dzieci. W sali grupy I znajdują się dwie duże szafy z przesuwnymi drzwiami, w których przechowywane są leżaki i pościel. W klasach znajdują się regały z zabawkami dostępnymi dla dzieci. W klasie grupy III znajduje się zabytkowy kredens.
W klasach wyodrębnione są kąciki edukacyjne i tematyczne. Zgromadzone tam pomoce dydaktyczne i zabawki są tak umieszczone aby każde dziecko mogło w każdej chwili po nie sięgnąć w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości.
Wspólnie z dziećmi organizujemy okazjonalne kąciki tematyczne np.: kosmiczny, dinozaurów, lekarski, zdrowotny, pocztowy itp. Kąciki te zmieniają się w zależności od omawianej tematyki i zainteresowań dzieci.
Materiały do wszelkiego rodzaju zajęć dydaktycznych i zabaw gromadzone są przy współudziale rodziców i przedszkola. Szczególnie ważne są dla nas te, które mogą być wykorzystane przez dzieci w wieloraki sposób np.: tworzywo przyrodnicze, tekturowe pudełka, stroje, rekwizyty itp. Niektórzy rodzice uczestniczą w urządzaniu klas przedszkolnych i przynoszą kwiaty doniczkowe, zabawki, gry. W miejscach do tego przeznaczonych wieszamy ilustracje, i prace plastyczne dzieci. Staramy się, aby dzieci uczestniczyły w urządzaniu i dekorowaniu pomieszczeń, co daje im poczucie współgospodarza placówki.
Dzieci decydują o miejscu usytuowania i rodzaju kącików zainteresowań. W salach są między innymi kąciki: regionalny, matematyczny, plastyczny, koordynacji wzrokowo – ruchowej, teatralny, przyrodniczo – badawczy, muzyczny, samochodowy, lalek. Dzieci mogą przestawiać stoliki i inne meble, dostosowując je do swoich potrzeb w trakcie zabaw w ciągu dnia. W naszym przedszkolu znajduje się pomieszczenie o specjalnym charakterze: sala do zabaw ruchowych, w której odbywają się również koncerty, spotkania baletowe, przedstawienia teatralne, bale i uroczystości przedszkolne.
W sali do zabaw ruchowych znajduje się tablica oraz mata interaktywna interaktywna.
W salach pojawiają się również okazjonalne dekoracje związane ze świętami, porami roku, uroczystościami klasowymi i ogólnoprzedszkolnymi. Dekoracje wykonują, przygotowują nauczyciele wraz z dziećmi i pracownikami obsługi.
Urządzając klasy, pracownie i inne pomieszczenia przedszkolne mamy na celu głównie ich funkcjonalność i zaspokojenie zainteresowań dzieci.

Jaką wagę przykładamy do zdrowia, wyżywienia i wychowania ekologicznego

Dzieci przychodzące w danym dniu do przedszkola powinny być zdrowe.
W placówce stwarzamy sytuacje, które sprzyjają rozwojowi psychoruchowemu, są to między innymi:
- zabawy i ćwiczenia ruchowe inicjowane przez dzieci
- zabawy i ćwiczenia w salach i na powietrzu (ogród, spacer, wycieczka),
- udział dzieci w zabawach rytmicznych i zajęciach korekcyjnych
Do realizacji zadań wykorzystujemy sprzęt (zjeżdżalnia, drabinki, huśtawki, tunele, kosze do gry w koszykówkę, bramki do piłki nożnej, chustę animacyjną oraz przybory do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych np.: piłki, woreczki, obręcze, krążki, skakanki itp.).

Higiena i relaks

Wyrabiamy u dzieci przyzwyczajenia higieniczne - kulturalne i wdrażamy do higienicznego trybu życia poprzez dbanie o czystość osobistą kulturalne spożywanie posiłków, mycie rąk przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety. Dbamy o higieniczne warunki w łazienkach dziecięcych,. Dzieci mają do dyspozycji ręczniki jednorazowe i antybakteryjne mydło w płynie.
Dbałość o higienę i relaks wyraża się również przez wyrabianie u dzieci zamiłowania do wycieczek, sportu, relaksu na świeżym powietrzu. W trakcie zając dostarczamy dzieciom wiedzy na temat zdrowego, higienicznego trybu życia. Organizujemy wycieczki do placówek służby zdrowia oraz spotkania z lekarzem i pielęgniarką. Umożliwiamy prowadzenie badań profilaktycznych na terenie przedszkola np.: badanie wad postawy. Zapoznajemy dzieci z zasadami prawidłowego hartowania (zabawy na śniegu, kąpiele słoneczne). Zapewniamy możliwość relaksu, wykorzystujemy ćwiczenia wyciszające przy muzyce relaksacyjnej, metodę Weroniki Sherborne, ćwiczenia Paula Dennisona, Batii Strauss, R. Labana, C. Orffa

Żywienie

Dostarczamy wiedzy o zdrowej żywności. Umożliwiamy dzieciom dokonywania wyboru posiłku np.: nie lubianej potrawy. Dzieci w każdej chwili mogą zaspokoić swoje pragnienie. W każdej sali stoi 10 litrowy baniak z wodą mineralną
Podajemy dzieciom również soki oraz herbaty ziołowe, przekąski typu żurawina, pestki słonecznika, dyni, suszone śliwki, świeże warzywa papryka, ogórek. Staramy się wpływać na urozmaicanie i jakość posiłków. Dieta dzieci ustalana w przedszkolu bogata jest w warzywa i owoce oraz białko. Jadłospis jest udostępniany rodzicom. Personel i rodzice mają możliwość przekazywania uwag na temat żywienia dyrektorowi i wyznaczonemu pracownikowi administracji.
Dyrektor przedszkola Lidia Sokalska zaproponowała na prośbę rodziców wprowadzenie od nowego roku szkolnego - II śniadania i przesunięcia godziny obiadu. W wyniku obserwacji nauczycielek i dyrektora placówki stwierdzono, że dwudaniowy obiad dzieci o wiele chętniej zjedzą w późniejszym czasie.
Dzieci są wdrażanie do dbałości o higienę i estetykę, zdrowie poprzez wykonywanie czynności samoobsługowych w łazience, toalecie, szatni, klasie przedszkolnej w domu, zdobywaniu umiejętności estetycznego i kulturalnego jedzenia, poprawnego posługiwania się sztućcami w czasie spożywanych posiłków. Wspólne nakrywały do stołu, doskonaliły umiejętności korzystania z serwetek jednorazowego użytku, dbania o czystość indywidualnej podkładki na stół i otoczenie w czasie trwania posiłków. Wyrabianie nawyku dbania o estetyczny wygląd osobisty kształtowane jest poprzez własny przykład, wzorce z literatury dziecięcej z domu rodzinnego.
Wypożyczane były w ramach współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką z Łodzi książki z których dzieci czerpały informacje na temat zasad savoir – vivre. Nauczyciele bibliotekarze z ramach prowadzonych na terenie przedszkola zajęć edukacyjnych poprowadzili zajęcia na temat kultury bycia i zachowania się przy stole.
Dzieci angażują się w przygotowania do uroczystości, degustacji pomagając nakrywać do stołu jak również we wszystkich grupach wiekowych ustalone zostały zasady pełnienia roli gospodarza w czasie w/w spotkań.
W 2012 r. po rocznym okresie przygotowawczym przedszkole uzyskało Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie.

Ekologia

Świadomość ekologiczną kształtujemy u dzieci w bezpośrednim i pośrednim kontakcie ze środowiskiem. Uczymy dzieci szacunku do przyrody. Współdziałamy z Centralnym Ośrodkiem Ekologicznym w Łagiewnikach. Organizujemy wycieczki do ogrodu botanicznego, palmiarni i ZOO. Staramy się w każdej porze roku organizować spacery do pobliskiego parku aby utrzymać ciągły kontakt z przyrodą. Co najmniej raz w roku szkolnym planujemy i realizujemy z dziećmi jednodniowe wycieczki poza miasto, podczas których dzieci w bezpośredni sposób mogą obserwować i obcować z roślinnością i zwierzętami.
Organizowane są wycieczki w celu poznawania różnych ekosystemów, warunków życia roślin i zwierząt. Na terenie przedszkola organizowane i doposażane kąciki tematycznych np. przyrodniczo – badawczy, przeprowadzanie doświadczeń, eksperymentów, prowadzenie zabaw badawczych np. filtr powietrza, obserwacji przez mikroskop, zanieczyszczonej kropli wody, topienia lodu, zamarzania, zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania tęczy, wyjaśnienie siły grawitacji, przyciągania ziemskiego, budowy skorupy ziemskiej, drzewa, itp. Dzieci poznają zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia wody oraz jej nieoszczędzania, zagrożenia wynikające z zanieczyszczania powietrza: dziura ozonowa, smog, zbierają korki, makulaturę, wykonują drobne prace porządkowe na terenie ogrodu przedszkolnego: sadzenie drzew, krzewów, kwiatów, pielęgnowanie ich, wykonywanie wspólnie z rodzicami tabliczek dotyczących ochrony przyrody, poznają zawody ekologa, leśniczego, instytucje zajmujące się ochroną przyrody i środowiska.
Dzieci biorą udział w akcjach społecznych typu „ Sprzątanie świata”, „ Światowy dzień Ziemi”, maratonach, projektach ekologicznych.

Cel:
Będziemy poszukiwać sposobności i środków aby więcej zajęć i zabaw z dziećmi prowadzić za miastem (jednodniowe wycieczki) w zdrowym, czystym środowisku.

 Adaptacja nowych dzieci

Przywiązujemy dużą wagę do adaptacji dzieci i rodziców. W pierwszych dniach pobytu dziecka, zajęcia mają charakter integracyjny i przemyślane są tak, aby rodzic mógł w nich uczestniczyć. W grupie dzieci najmłodszych pracuje pomoc nauczyciela, której rolą jest wspieranie nauczyciela w obowiązkach opiekuńczych wobec dzieci.
W okresie adaptacyjnym każdy rodzic ma możliwość przebywania z dzieckiem w przedszkolu. Nie powinien on być obojętny na potrzeby innych dzieci. Okres adaptacji kończy się wówczas, gdy dziecko wykazuje aktywność i zadowolenie i zależy od indywidualnych cech dziecka. Niektórym dzieciom obecność rodziców nie pomaga w adaptacji. Decyzję o wyjściu rodzica z grupy musi podjąć rodzic w porozumieniu z nauczycielem.
Istnieje możliwość pobytu dziecka z rodzicami jeszcze przed jego zapisaniem do przedszkola. Zauważyłyśmy, że w początkowym okresie adaptacji dziecka w przedszkolu, rodzice mają większą potrzebę uzyskania informacji na temat swojego dziecka.
Do chwili pełnej adaptacji dziecka w placówce, udzielamy rodzicom bardzo częstej, codziennej informacji i wyjaśnień dotyczących jego samopoczucia i zachowań.
Czynimy to w kontaktach indywidualnych z rodzicem i na zebraniach ogólnych. Niektóre dzieci przynoszą z rodzinnego domu bliskie mu przedmioty: zabawki, przytulanki, co w ich odczuciu nie zrywa więzi z domem. Dziecko z ważnych dla siebie przyczyn ma prawo odmówić udziału w zajęciach, zabawach w spożywaniu posiłków. Szanujemy jego indywidualność i potrzeby (np.: prawo do spokoju i samotności). Staramy się w pierwszej kolejności zaspokoić bezpieczeństwo i pozyskać zaufanie wychowanków, ponieważ zapewnienie tych dwóch podstawowych potrzeb jest gwarancją szybkiej aklimatyzacji dziecka w nowych dla niego warunkach i pokonanie lęku płynącego z rozstania z członkami jego rodziny

Praca z dziećmi w poszczególnych grupach

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci dwu i pół, trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnie. Funkcjonuje u nas pięć oddziałów z dopuszczalną maksymalną liczbą dzieci w jednym oddziale wynoszącą 25 dzieci.
Grupy funkcjonują w godzinach przeznaczonych na realizację podstawy programowej, w chwili obecnej czas pracy wszystkich grup jest dłuższy niż czas pięciogodzinnej podstawy programowej i trwa od siedmiu do dziesięciu godzin dziennie.
Pracując z dziećmi w różnych grupach wiekowych stosujemy te same zasady pracy wychowawczo - dydaktycznej. Praca organizowana jest według potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci, a także posiadanej bazy dydaktycznej, sprzętowej i warunków lokalowych. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania postaw i umiejętności społeczno - moralnych, samodzielności i otwartości dziecka oraz przygotowania dzieci do podjęcia nauki pisania 
i czytania. Wszystkie dzieci - zgodnie z wolą rodziców mogą brać udział w płatnych zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami podstawy programowej z wyjątkiem zajęć rytmiki (zajęcia te odbywają się w godzinach dopołudniowych). Decyzję o udziale w tych zajęciach pozostawiamy rodzicom.
Dla wszystkich dzieci przygotowywane są jednakowe posiłki. Spożywanie ich odbywa się
w stałych porach dnia, dzieci mają możliwość rezygnacji z niektórych potraw - takich, których nie lubią lub są one dla nich nie wskazane ze względów zdrowotnych.
Każde dziecka posiada swoje miejsce w szatni i przy stoliku. Bez względu na przynależność do grupy dzieci w razie potrzeby mogą korzystać z pomocy innych nauczycielek i pozostałego personelu przedszkola. Organizacja zajęć w poszczególnych grupach dostosowana jest do wieku 
i możliwości dzieci. Wszystkie dzieci poddawane są obserwacji i diagnozie celem wytyczenia ich indywidualnej, własnej ścieżki rozwoju.
Praca w poszczególnych grupach podporządkowana jest ustalonemu w grupie rozkładowi dnia, zgodnemu z ramowym rozkładem dnia obowiązującym w przedszkolu. Dopuszczamy możliwość modyfikacji tych rozkładów w sytuacjach wynikających z potrzeb dzieci łub względów organizacyjnych np.: wycieczki, wyjścia poza teren przedszkola, spotkania okazjonalne. Praca z dziećmi w przeważającej większości odbywa się w obrębie danej grupy. Tworzymy też okazje do międzygrupowej wspólnej pracy i zabawy i spotkań dzieci całego przedszkola: spektakle teatralne, konkursy, zawody, pikniki, imprezy plenerowe, uroczystości, wycieczki, spotkania integracyjne.
W pracy z dziećmi wykorzystujemy naturalną aktywność i potencjał rozwojowy dziecka. Traktujemy dzieci i rodziców podmiotowo i czynimy ich współgospodarzami przedszkola.

Praca z dziećmi sześcioletnimi. Przygotowanie do szkoły.

W związku z tym, że u dzieci 6 - letnich poszerza się krąg zainteresowań poznawczych, wzrasta chęć obserwacji i zdobywania wiedzy, zadaniem nauczyciela jest organizowanie takich sytuacji edukacyjnych dzięki którym dziecko może uczyć się okazjonalnie radzenia sobie z problemami, może poznawać siebie, swoje kompetencje, budować swoją indywidualność.
Dziecko uczy się samodzielności, planowania i organizowania własnych działań oraz samodzielnej oceny siebie i efektów swojej pracy. Ponieważ słowo drukowane jest źródłem wiedzy o świecie, stąd też kształcenie umiejętności czytania i pisania jest jednym z ważniejszych celów w pierwszym etapie edukacji. Czytanie i pisanie jest umiejętnością złożoną. Proces ich kształcenia polega na jednoczesnym rozwijaniu szeregu umiejętności cząstkowych:
rozwoju spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej;
rozwoju koordynacji wzrokowo - ruchowej;
gotowości społeczno - moralnej;
gotowości psychomotorycznej;
gotowości emocjonalno - motywacyjnej;
rozpoznawaniu znaków; kojarzeniu ich ze sobą;
rozumieniu prostych i złożonych sekwencji znaków;
Wymaga to posiadania przez dziecko odpowiednio bogatego słownictwa oraz umiejętności operatywnego posługiwania się nim. Wiąże się to z poziomem rozwoju językowego dziecka. Rozwój sześciolatków stymulujemy głównie w formie zabawowej. Stosujemy różnorodne metody z naciskiem na metody twórcze, które pozwalają dzieciom doświadczać i przeżywać różnorodne sytuacje, jak również rozwijać wszystkie sfery poznawcze. W pracy z tymi dziećmi korzystamy z różnych materiałów i pomocy dydaktycznych znajdujących się w bazie przedszkolnej lub wykonywanych samodzielnie przez nauczycielki.
W celu zapoznania dzieci ze środowiskiem szkolnym, obniżenia stresu przekraczania progu szkolnego organizujemy spotkania na terenie zaprzyjaźnionych szkół podczas, których dzieci mają możliwość uczestniczenia w jednostce lekcyjnej, zwiedzania budynku szkoły; poznania nauczycieli i przyszłych kolegów i koleżanek.
Dzieci uczęszczające do szkoły (całe klasy) zapraszane są również do wspólnych z przedszkolakami zajęć, zabaw i występów dobywających się na terenie naszego przedszkola.
W trakcie obserwacji i diagnozy wyłaniamy te dzieci, które mają szczególne zdolności oraz te, które mają trudności. Prowadzimy z tymi dziećmi pracę indywidualną oraz pracę w małych zespołach dostosowując zadania do ich możliwości, stosujemy zasadę stopniowania trudności.
W przypadku dziecka, które naszym zdaniem nie podoła obowiązkom szkolnym i powinno jeszcze przez rok być objęte oddziaływaniem przedszkolnym zasięgamy opinii psychologa, który wydaje orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Jednak ostateczna decyzja o odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego należy do rodziców.
W roku szkolnym 2011/2012 wypracowałyśmy sposób zbierania informacji na temat losów absolwentów przedszkola. Opracowałyśmy ankietę skierowaną do nauczycielek klas I okolicznych szkół podstawowych, badającą funkcjonowanie absolwentów przedszkola w środowisku szkolnym.

Jak pracuje kierownictwo?

Kierownictwo w placówce stanowi zespół:
dyrektor
społeczny zastępca dyrektora
pracownik administracji.

Głosem doradczym, opiniodawczym jak i podejmującym uchwały jest również Rada Pedagogiczna.
Głos decydujący należy do dyrektora. Na tym szczeblu rozstrzygają się ostatecznie wszystkie kwestie dotyczące funkcjonowania placówki. Pod nieobecność dyrektora decyzje podejmuje społeczny zastępca dyrektora. Pewne funkcje kierownicze są na stałe przypisane do osób stanowiących zespół kierowniczy.
Szczegółowe kompetencje zarówno dyrektora jak i rady pedagogicznej określa Statut Przedszkola. Dyrektor pełni również funkcję reprezentowania placówki na zewnątrz. Duży wysiłek wkłada w modernizowanie przedszkola i organizowanie funduszy. Szczególnie ważne dla dyrektora jest tworzenie takich warunków pracy, które pozwolą podnosić kwalifikacje zawodowe nauczyciela jak i pozostałych pracowników (dyrektor stara się umożliwić nauczycielowi i pozostałym pracownikom korzystanie z różnych form doskonalenia),rozpowszechniać doświadczenia i ich osiągnięcia, co w konsekwencji wpływa na właściwy rozwój każdego dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola.
Kierownictwo współpracuje z Radą Rodziców, w którego spotkaniach uczestniczy. Dyrektor pracuje z dziećmi w wymiarze 8 godz. w tygodniu w grupie dzieci 3 - letnich.
Kilka razy w roku odbywają się spotkania, narady robocze, służbowe z udziałem pracowników przedszkola.
Współpraca z zespołem kierowniczym jak i z Radą Pedagogicznym oparta jest na kontaktach indywidualnych z nauczycielem lub pracownikiem administracji i obsługi spotkaniach związanych z konkretną sytuacją.
 
W placówce istnieje podział zadań kierowniczych.
 
Zadania Wykonawcy
Zagadnienia dotyczące pracowników administracji i   obsługi A,C
Z  Zagadnienia dotyczące nauczycieli A,B
Z  Zagadnienia dotyczące dzieci A,B,D
Zagadnienia dotyczące rozliczeń finansowych placówki C
 
Szczegółowe wytyczne określa zakres obowiązków znajdujący się w teczkach akt osobowych w/w pracowników.

Legenda:
 
A- dyrektor
B- społeczny zastępca dyrektora, lider WDN
C- administracja
D- Rada Pedagogiczna
 
Zadania administracyjne Wykonawcy Zadania pedagogiczne Wykonawcy
Lista obecności, ewidencja roczna C Arkusz organizacyjny A
Statystyka A, C Nadzór pedagogiczny A,
Plan urlopów A Zebrania grup D
Umowy, regulacje A, C Zebrania ogólne AB
prawne      
Rekrutacja   (do 125 dzieci) A,B Narady służbowe  
Zapisy i wypisy dzieci A, B, D Narady z praktykantkami A, B
Rejestr
wypadków   (dzieci i personelu) A,B,E Współpraca z rodzicami A, D
Skargi i wnioski A Uroczystości D
Nagrody i kary A Opracowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki AQD
Sprawozdania z praktyk A, D Właściwy przepływ informacji A, B
Zatrudnianie A Kontrola wewnętrzna A, C
pracowników      
Włamania A, C Organizacja zastępstw AB,C
Raporty żywieniowe C Poszukiwanie środków finansowych A,B,C, D
Zakupy, zamówienia A,B,C Kontakty z innymi instytucjami AB,C,D
Spis z natury Komisja powołana przez dyrektora Kontakty z organem prowadzącym AB, C
Godziny nadliczbowe A, B Kontakty z organem nadzorującym AB
Ubezpieczenia dzieci A Kontakty z innymi urzędami AB, C,D
Ubezpieczenia personelu A, C    
Karty płac i inne C    
Telefonogramy A    
Dyscyplina pracy A, B, C    
Jadłospis C    
Kontrole z zewnątrz A, C    
 Legenda:
A - dyrektor,
B - społeczny zastępca dyrektora,
C - pracownik administracji,
D - rada pedagogiczna.
E – społeczny inspektor pracy

Jak podejmuje się decyzje ?

 Podejmowanie decyzji odbywa się u nas w czterech wymiarach:
1. na terenie oddziału,
2. w małym zespole,
3. z całą radą pedagogiczną
4. przez dyrektora placówki.
 
Każdy z nas ma prawo przedstawienia swojego stanowiska. Sporne kwestie, podejmowanie i opiniowanie uchwał rozstrzygamy poprzez głosowanie, losowanie lub ugodę. Często dyrektor podejmuje ostateczną decyzję, o której informuje zespół

Jakie podziały kompetencji mamy w placówce ?

Podział dodatkowych obowiązków przydzielany jest na okres jednego roku. Przyczynia się on do ułatwienia pracy, jak również utrzymania ustalonego porządku. Zakresy kompetencji rozdziela się według następujących kryteriów
-   predyspozycje do wykonywania określonych zadań ; indywidualne zainteresowania;
-   możliwości obiektywne typu : kontakty, miejsce zamieszkania, dostęp do określonych urządzeń
-   własna inicjatywa pracownika
 
W naszej placówce ustala się następujące podziały kompetencji:
  1. Dokumentowanie posiedzeń rady pedagogicznej.
  2. Prowadzenie biblioteki,
  3. Prowadzenie kroniki przedszkolnej,
  4. Prowadzenie kącików dla rodziców,
  5. Pilotażowanie konkursów,
  6. Organizowanie kontaktów z różnymi placówkami i instytucjami,
  7. Prowadzenie strony internetowej,
  8. Opieka nad sprzętem do zabaw i ćwiczeń ruchowych,
  9. Organizowanie uroczystości przedszkolnych,
10. Społeczny inspektor pracy i BHP,
11. Lider WDN,
12. Społeczny zastępca dyrektora,
13. Współpraca z instruktorami zajęć dodatkowych,
14. Koordynator do spraw projektów.

Jak organizujemy narady służbowe

Mamy trzy rodzaje narad służbowych.
Planowane, których treści merytoryczne zawarte są w planie rocznym, jak również nadzwyczajne i narady robocze wynikające z zaistniałych okoliczności.
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego 
w każdym semestrze i na zakończenie roku przedszkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego i nadzorującego przedszkole, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 
Pani dyrektor odpowiedzialna jest za narady:
- rozpoczynającą rok szkolny,
- półroczną,
-podsumowującą całokształt pracy w minionym roku, oraz rady nadzwyczajne
- narady podsumowujące obserwacje pedagogiczne i spotkania z psychologiem.
 
Lider WDN  odpowiedzialny jest za narady szkoleniowe i samokształceniowe oraz spotkania warsztatowe i zajęcia koleżeńskie.
Osoba odpowiedzialna za narady przygotowuje porządek dzienny narady, określa czas i miejsce spotkania przekazując wiadomość poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń lub 
w przypadku rad pedagogicznych zwoływanych przez dyrektora poprzez rozporządzenie.
 
Najczęściej na naradach zajmujemy się następującymi kwestiami:
- pedagogicznymi, dotyczącymi poszczególnych oddziałów,
- omawiania przypadków poszczególnych dzieci,
- organizacyjnymi,
- finansami placówki,
- doskonalenia zawodowego,
- bezpieczeństwa dzieci,
- informacji z konferencji i narad dyrektorów,
- nowych zarządzeń

Wybór i wprowadzanie nowych pracowników

Pracowników zatrudnia dyrektor przedszkola.

Pierwszy etap przyjęcia nowego pracownika to złożenie obustronnej oferty. Następnie odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z zainteresowaną osobą, podczas której zostaje przedstawiony regulamin pracy, statut przedszkola, zakres obowiązków itp..
Kryteria wyboru odpowiedniego pracownika na dane stanowisko to:
- kwalifikacje zawodowe,
- wykształcenie,
- predyspozycje pracownika,
- kultura osobista,
- prezentowany stosunek i chęci do pracy w ramach kierowanej oferty,
- aparycja kandydata (schludność, brak ułomności fizycznych i inne).
Decyzję o przyjęciu nowego pracownika podejmuje dyrektor .
Każda osoba zainteresowana pracą w naszej placówce ma możliwość bezpośredniego uczestnictwa w życiu placówki na co dzień.
Nauczyciel, który chce podjąć pracę w naszej placówce ma możliwość wcześniejszego zapoznania się z nią. Szczególnie zachęcamy do tego nauczyciela, który po raz pierwszy podejmuje pracę. Natomiast dla nauczyciela, który pracuje dłużej jest to z naszej strony propozycja.
Nauczyciel religii przychodzi do przedszkola ze skierowaniem z Kurii, jednak o jego przyjęciu decyduje dyrektor.
Proponujemy, aby nowy nauczyciel rozpoczynający pracę od nowego roku szkolnego przygotowywał przedszkole wraz z innymi nauczycielami na przyjęcie dzieci, natomiast, jeśli odbywa się to w trakcie roku szkolnego ma możliwość wziąć udział w życiu przedszkola jako obserwator. Jednak nie ponosi wtedy odpowiedzialności za żadną czynność wykonywaną w placówce. W tym też czasie nie pracuje z dziećmi.

W przypadku nauczyciela rozpoczynającego pracę po raz pierwszy w zawodzie, dyrektor przydziela opiekuna - starszego stażem nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
Natomiast pracowników administracji lub obsługi dyrektor przekazuje pod opiekę osobie 
z większym stażem pracy na takim samym stanowisku.
Cały personel placówki bierze udział w adaptacji nowego pracownika, stwarzając mu warunki do dobrego samopoczucia.
Pracownika zatrudnionego w naszej placówce dyrektor przedstawia wszystkim pracownikom na spotkaniu okolicznościowym.
Okres próbny to czas sprawdzenia się w pracy danego pracownika, natomiast czas adaptacji na danym stanowisku jest różny i zależy od danej osoby

Jak wygląda współpraca z praktykantkami

Nasza placówka jest otwarta i gotowa do przyjęcia praktykantów. Etapy przyjęcia praktykantów:
-złożenie przez praktykanta skierowania wydanego przez uczelnię,
-rozmowa z dyrektorem placówki, prezentacja personelu pedagogicznego,
-wybór opiekuna dla praktykanta za zgodą wytypowanego nauczyciela w/g wskazań uczelni.

W zależności od potrzeb, praktykant ma możliwość obserwacji i uczestnictwa w formie asystenckiej pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela danej grupy.

Nauczyciel-opiekun dokonuje oceny praktykanta w zależności od wymagań uczelni. Wszyscy pracownicy placówki, starają się stworzyć miłą sympatyczną atmosferę, dzięki której zmniejsza się stres osoby wchodzącej w nowe środowisko.

Chętnie udostępniamy nasz warsztat pracy - pomoce dydaktyczne placówki i własne. Służymy pomocą praktykantowi dzieląc się z nim naszymi umiejętnościami, doświadczeniem oraz wiedzą, którą zgromadziłyśmy podczas własnej pracy wychowawczo - dydaktycznej. Wymieniamy poglądy dotyczące : specyfiki zawodu nauczycielskiego, nowych form i metod pracy, oraz nowych trendów pedagogicznych.

W chwilach trudnych dla praktykanta staramy się wspierać go, pomagać rozwiązywać problemy.

Nasza krytyka jest zawsze konstruktywna, jej celem jest to, aby przyszły nauczyciel był kreatywny, otwarty, znający potrzeby dziecka, oraz dążył do ciągłego rozwoju własnego warsztatu pracy. Dla nas każdy praktykant jest źródłem bezstronnego spojrzenia na nas samych i naszą pracę, jest także dostarczycielem nowych pomysłów, innych rozwiązań w pracy z dziećmi

Współpraca z personelem administracyjno - obsługowym

Personel obsługowy pracujący w naszym przedszkolu jest włączony do pracy z dziećmi. Zazwyczaj personel obsługowy - woźne wraz z dziećmi i nauczycielami zmieniają klasę w każdym roku szkolnym. Pomoc nauczyciela, wykonująca część obowiązków woźnej zawsze opiekuje się dziećmi najmłodszymi i dba o porządek w sali maluszków na parterze. Personel obsługowy zapewnia bezpieczeństwo podczas spacerów i wycieczek, pomaga również 
w czynnościach samoobsługowych dzieci. Bierze czynny udział w przygotowaniach uroczystości przedszkolnych, jak również wspiera nauczyciela przy organizacji a czasem w trakcie trwania zajęć edukacyjnych.
Na terenie naszej placówki istnieje podział kompetencji pomiędzy pracownikami pedagogicznymi a obsługą. Nauczyciele wspierają woźne w tworzeniu dzieciom bezpiecznych warunków na terenie przedszkola oraz utrzymaniem ładu i porządku w salach zabaw. Pracownicy obsługi są odpowiedzialni za higieniczne warunki w sanitariatach, czystość pomieszczenia szatni, korytarzy i klatek schodowych. Do ich obowiązków należy również estetyczne, bezpieczne, punktualne podawanie zdrowych, urozmaiconych, zgodnych z obowiązującymi normami i gramaturą posiłków. Woźne oddziałowe czuwają również aby w klasach zawsze w ciągu całego dnia znajdowały się kubeczki jednorazowe i picie dla dzieci.
Od roku szkolnego 2010/2011 zatrudniona jest w naszym przedszkolu pani szatniarka, która czuwa nad bezpiecznym pobytem dzieci w tym pomieszczeniu, informuje nauczyciela za pomocą domofonu, które dziecko idzie do domu, ma również obowiązek sprawdzania tożsamości osób trzecich, odbierających dziecko z informacjami wpisanymi przez rodziców w upoważnieniu) oraz dba o czystość i porządek w szatni.
Panie woźne pełnią dyżury w szatni podczas przyprowadzania dzieci przez rodziców do przedszkola.
Każdy pracownik obsługi wspiera rozwój dziecka poprzez respektowanie zasad i norm wypracowanych przez nauczyciela i dzieci w danej grupie.
W wyniku ujednoliconego oddziaływania na dziecko uzyskujemy pożądane efekty wychowawczo – dydaktyczne.
W razie zaistniałego konfliktu między pracownikami pedagogicznymi i obsługi mediatorem jest dyrektor.
Nauczyciel doceniając pracę obsługi i ich troskę o wygląd i estetykę klas, włącza się do utrzymania porządku w klasie po zajęciach, po skończonym dniu pracy (układanie zabawek, kontrola okien i czystości sanitariatów). Nauczyciele, planując z dziećmi prace społeczno –użyteczne włączają dzieci do codziennych czynności gospodarczo – porządkowych (porządkowanie kącików zainteresowań, utrzymanie ładu i porządku na półkach z pomocami, właściwe korzystanie z sanitariatów). Angażując dzieci do w/w czynności wyrabiamy w nich poczucie szacunku wartości cudzej i własnej pracy.
W placówce są również pracownicy kuchni, którzy przygotowują wszystkie posiłki, starają się, aby były one smaczne i urozmaicone. Przekazujemy sobie informacje o tym, co dzieciom smakowało, co lubią jeść, jakie dania uzyskują aprobatę dzieci, czy podawane porcje zaspakajają ich potrzeby . Nauczyciele codziennie przygotowują dla specjalisty i pracowników kuchni informację o stanie liczebności dzieci korzystających z wyżywienia.

Prawidłowo układająca się współpraca nauczyciela z woźnymi jest zarówno dla nas, jak i dla dzieci bardzo ważna. Daje ona przykład wzajemnego poszanowania się, poprzez usuwanie sztywnych barier np.: zwracanie się do woźnej Pani Aniu, Pani Krysiu.

Nauczyciele i pracownicy obsługi współpracują z administracją przedszkola.
Na podstawie prowadzonej przez nauczycielki dokumentacji godzinowej przyprowadzania 
i odbierania dzieci, intendent prowadzi naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Specjalista zajmuje się koordynacją i planowaniem pracy personelu obsługi. Zaopatrywaniem przedszkola w artykuły żywnościowe, chemiczne i higieniczne.

Planuje dekadowe jadłospisy. Przyjmuje opłaty za przedszkole. Sporządza raporty magazynowe i kasowe. Dba o czystość i zabezpieczenie magazynów z artykułami spożywczymi. Prowadzi księgi inwentarzowe bazy przedszkola.

Główny księgowy dba o dokumentację i prawidłową obsługę księgowo – finansową przedszkola oraz wszystkich zatrudnionych pracowników.

Współpraca w ramach zespołu pedagogicznego

Według nas praca zespołowa to:
- praca w określonym gronie osób z podziałem obowiązków
- wspólne rozstrzyganie problemów i podejmowanie decyzji, dążenie do realizacji wspólnie obranego celu.
Praca zespołowa sprzyja:
- lepszej organizacji pracy,
- szybszemu i głębszemu rozpoznawaniu problemów, wymianie problemów i wskazywaniu różnych sposobów rozwiązywania danego problemu, - lepszemu poznaniu samego siebie, naszych możliwości i zdolności,otwartości na kompromis
Współpraca nasza dotyczy przede wszystkim:
- planowania pracy (uroczystości, wycieczki, spacery, dni otwarte)
- urządzaniu i wystroju sal, organizacji i planowania procesu wychowawczo-dydaktycznego
- wewnętrznego doskonalenia, organizacji pracy w przedszkolu
- organizowaniu zebrań, nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i rodzinnym - problemów wychowawczych z grupą i jednostką oraz innych informacji o dzieciach, podejmowaniu inicjatyw i przedsięwzięć - pracy w ramach zespołów zadaniowych powoływanych wg potrzeby przez dyrektora
Problemy ogólne placówki rozpatrujemy wspólnie, natomiast problemy grup, indywidualnych przypadków na Radach Pedagogicznych. Najbardziej intensywna współpraca odbywa się między nauczycielami prowadzącymi tę samą grupę.
W swojej pracy uwzględniamy własne preferencje i zdolności np. organizacyjne, plastyczne. Z całym zespołem spotykamy się na radach pedagogicznych, uroczystościach przedszkolnych, ogólnych zebraniach z rodzicami, radach samokształceniowych odbywających się na terenie placówki, zajęciach koleżeńskich. W mniejszych zespołach samokształceniowych spotykamy się podczas wspólnego układania scenariuszy zajęć i zabaw, przygotowywania materiałów do rad szkoleniowych, planujemy pracę między grupami (np.: wycieczki, spotkania okolicznościowe, konkursy, kontakty z najbliższym środowiskiem). Najczęściej spotkania i rady w zespołach odbywają się po godzinach pracy dydaktycznej z dziećmi.

Jak organizujemy zajęcia dodatkowe w przedszkolu

W naszym przedszkolu dotychczas organizowane są następujące zajęcia dodatkowe:
- język angielski
- piłka nożna
- taniec

Koła zainteresowań prowadzone nieodpłatnie przez nauczycielki 2 razy w miesiącu (po godzinach ich pracy)
Koło plastyczne
Koło matematyczne
Koło taneczne
Koło badawcze
Koło języka angielskiego

Wszystkie zajęcia finansowane są przez UMŁ i odbywają się w czasie przebywania dzieci w placówce po godzinach pracy przeznaczonych na realizację podstawy programowej ( za wyjątkiem zajęć z języka angielskiego)
Propozycje zajęć dodatkowych wypływają z inicjatywy rady pedagogicznej, rodziców oraz ofert różnych firm napływających do placówki.
Na zebraniu organizacyjnym rodzice są zapoznawani z każdą z ofert zajęć dodatkowych. Prezentacji ofert dokonują instruktorzy i firmy, które wychodzą z inicjatywą prowadzenia zajęć.
Podczas zebrań grupowych rodzice pisemnie deklarują zgodę na udział swojego dziecka w zajęciach dodatkowych.
W przypadku kiedy z ofertą prowadzenia jednej formy zajęcia dodatkowego występuje więcej niż jeden podmiot wyboru firmy, która będzie prowadziła zajęcia dokonuje się większością głosów wynikających z deklaracji rodziców.
W sporadycznych przypadkach, jeśli obserwujemy lub dziecko samo zgłasza nam, że nie chce brać udziału w zajęciach dodatkowych przekazujemy o tym informację rodzicom dziecka, zaś rodzice podejmują decyzję o kontynuacji w zajęciach lub rezygnacji z nich swojego dziecka.

Jak układamy współpracę z rodzicami

Pierwszym podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina.

Przedszkole wspiera wysiłki rodziców w procesie wychowania młodego pokolenia. Skorelowanie metod pracy z dzieckiem w domu i w przedszkolu jest naszym zdaniem niezbędne do osiągnięcia wielostronnego rozwoju i pełnego przygotowania do życia w społeczeństwie, a zwłaszcza do podjęcia nauki w szkole.

Współpraca z rodzicami jest nieodłącznym elementem pracy przedszkola, chociażby ze względu na jego usługowy charakter. Dzięki współpracy uzyskujemy ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, lepiej poznajemy środowisko rodzinne dziecka, rozwijamy wielokierunkową integrację. Służą temu organizowane na terenie przedszkola spotkania z rodzicami:
- zebrania ogólne;
- zebrania w poszczególnych grupach ;
- zebrania Rady Rodziców ;
- kontakty indywidualne rodzica z nauczycielem ;
- zajęcia otwarte i warsztaty dla rodziców ,
- spotkania z psychologiem, pedagogiem ;
- uroczystości przedszkolne i klasowe ;
- pikniki i imprezy plenerowe;
- stronę internetową
- spotkania integracyjne i adaptacyjne:

W ramach współpracy rodzice oczekiwać mogą od nas:
- fachowej, przyjaznej i oddanej opieki nad dzieckiem;
- rzetelnej informacji o dziecku ;
- pomocy i wskazówek dotyczących procesu wychowawczo - dydaktycznego;
- ekspozycji efektów pracy dziecka;
- udostępniania fachowej literatury;

Od rodziców oczekujemy:
- rzetelnej informacji o dziecku;
- zainteresowania procesem rozwojowym swojego dziecka;
- czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola (zebrania, wycieczki, zajęcia otwarte, sponsoring itp.);
- współdziałania w ujednolicaniu oddziaływań wychowawczych;
- przestrzegania regulaminu przedszkolnego;
- terminowego uiszczania opłat.

Rodzice współdecydują o życiu placówki poprzez:
- możliwość wypowiadania swoich uwag i próśb podczas zebrań, konsultacji i kontaktów indywidualnych;
- możliwość wyboru zajęć dodatkowych i ich organizatorów - instruktorów;
- możliwość wyboru firmy ubezpieczeniowej i wysokości sumy ubezpieczenia dziecka; - ustalanie nauczycielami częstotliwości wycieczek i ich rodzajów;
- czynny udział w pracach na rzecz podnoszenia estetyki pomieszczeń przedszkolnych.
- możliwość udziału w pracach nad modyfikacją koncepcji pracy przedszkola w zakresie bezpieczeństwa i wspólpracy z rodzicami

Rodzice mogą szczególnie uaktywnić się w poprzez działalność w Radzie Rodziców, której głównym celem jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz działanie na rzecz dzieci i opiekuńczo- wychowawczej funkcji przedszkola.
Układając współpracę z rodzicami ważna jest dla nas wzajemna akceptacja, zaufanie, otwartość 
i partnerstwo oraz wyzwalania przekonania, że mogą, mają prawo i są autentycznymi współgospodarzami przedszkola.

Cel: Poszukiwanie ciekawych, interesujących form kontaktów ze środowiskiem rodzinnym dzieci w celu pozyskania większej ilości rodziców czynnie zaangażowanych w prace na rzecz dzieci 
i przedszkola.

Jak zapoznajemy rodziców z naszymi metodami pracy 

Staramy się zapoznawać rodziców z metodami naszej pracy wykorzystując do tego celu podstawowe formy współpracy z rodzicami. W trakcie zebrań ogólnych omawiamy z rodzicami kierunki i zadania pracy z dziećmi. Przedstawiamy również metody i formy pracy, które wykorzystywać będziemy do osiągnięcia postawionych celów wychowawczo-dydaktycznych oraz programy pracy w oparciu o które planować będziemy naszą pracę.
W trakcie roku szkolnego organizujemy zajęcia otwarte i warsztaty dla rodziców, na których rodzice dokładnie mają okazję poznać preferowane metody i formy jakie wykorzystujemy w pracy z dziećmi.
Na stronie internetowej przedszkola  prezentujemy ciekawe artykuły, opracowania i porady dla rodziców.

Współpraca z innymi przedszkolami i ze szkołami

Współpracujemy z następującymi placówkami:
Szkoła Podstawowa Nr 160
Szkoła Podstawowa Nr 152
Szkoła Podstawowa Nr 46
Szkoła Podstawowa Nr 23
Przedszkole Miejskie Nr 208
Przedszkole Miejskie Nr 199
Przedszkole Miejskie Nr 13

Współpraca nasza opiera się na obopólnej inicjatywie Rad Pedagogicznych w ramach organizowania rad samokształceniowych.
W ramach współpracy organizujemy : konkursy, podejmujemy działania edukacyjne w ramach projektów itp. na terenie naszego przedszkola. Dzieci uczestniczą również w podobnych zajęciach na terenie innych placówek szkolnych i przedszkolnych. Współpraca ze szkołami opiera się na uczestnictwie naszych dzieci sześcioletnich w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli nauczania początkowego, pokazach jazdy figurowej na lodzie oraz na zaproszeniu do realizacji projektów, których jesteśmy autorami.

Formą współpracy z innymi przedszkolami z terenu Łodzi jest uczestnictwo naszych wychowanków (indywidualnie i grupowo) w konkursach i przeglądach dziecięcych, olimpiadach i innych formach promocji przedszkola.

Kontakt z innymi instytucjami

W ramach współpracy z instytucjami użyteczności publicznej nawiązaliśmy współpracę z:

- Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
- Strażą Pożarną
- Działem dydaktycznym Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego
- Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
- Teatrem Arlekin
- Teatrem Pinokio
- Ośrodkiem Ekologicznym w Łagiewnikach
- Ogrodem Botanicznym w Łodzi
- Agencjami artystycznymi prezentującymi bajki i przedstawienia dla dzieci
- Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Łodzi
- Tancerzami baletu Teatru Wielkiego w Łodzi
- Strażą Miejską
- Policją
Dzięki współpracy z w/w instytucjami nasze dzieci mają możliwość bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym. Wzbogacamy poprzez kontakt z przedstawicielami firm ofertę edukacyjną kierowaną do dzieci, a także staramy się wzbogacać bazę dydaktyczną przedszkola.

Cel: Poszukiwanie większej ilości podmiotów chętnych do współpracy, mogących wspomóc przedszkole w bogaceniu i modernizacji bazy materiałowej. Nawiązanie systematycznych kontaktów z mediami - promocja przedszkola.

Jak reprezentujemy swoją placówkę na zewnątrz

Celem promowania placówki na zewnątrz jest:
- popularyzacja wychowania przedszkolnego,
- zapoznanie z naszymi metodami pracy,
- integracja środowiska bliższego i dalszego z placówką,
- dążenie do jedności oddziaływań wychowawczych,
- wytworzenie miłej atmosfery współpracy,
- pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł,
- udział dzieci w konkursach: języka angielskiego, plastycznych, teatralnych, recytatorskich, tanecznych, sportowo-rekreacyjnych, o tematyce ekologicznej oraz związanej z bezpieczeństwem.
- prowadzenie kroniki przedszkolnej,
- organizowania tzw: „miesiąca otwartego”

Dowodem rozpowszechniania naszej instytucji jest oferta zamieszczona w Internecie - nasza strona internetowa, która prezentuje walory, codzienność i bieżące wydarzenia z życia naszego przedszkola. Preferujemy otwarty styl pracy, co łączy się z nawiązywaniem kontaktów ze środowiskiem bliższym i dalszym. Organizujemy wycieczki do różnych instytucji użyteczności publicznej. Zapraszamy ciekawych ludzi. Zapoznajemy dzieci z interesującymi zawodami. Prowadzimy zajęcia metodą „projektów” co pozwala pokazać nasze przedszkole szerszemu środowisku lokalnemu.
Organizujemy uroczystości z okazji różnych świąt okolicznościowych w celu zaprezentowania naszej placówki nie tylko rodzicom, ale również najbliższemu środowisku.

W czasie bezpośrednio poprzedzającym rekrutację umieszczamy na ogrodzeniu przedszkola baner informujący o rekrutacji. Podczas zapisywania dzieci na nowy rok szkolny rodzice i dzieci mają możliwość obejrzenia przedszkola, rozmowy z nauczycielkami, a dzieci zabawy z przedszkolakami.

Celem prezentacji naszego przedszkola jest chęć dotarcia nie tylko do rodziców, ale również do przedstawicieli samorządu lokalnego, firm działających na naszym terenie, do szeroko pojętej społeczności lokalnej.

Dalsza praca nad naszą koncepcją

·Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje elektroniczny egzemplarz Koncepcji Pedagogicznej Przedszkola, aby mógł dalej z nią pracować.
·Każdy nowy pracownik dostaje elektroniczny egzemplarz Koncepcji.
·Dla praktykantów, nowych koleżanek oraz dla wszystkich zainteresowanych mamy dodatkowe egzemplarze Koncepcji ( rezerwa znajduje się w kancelarii w segregatorze).
·Egzemplarz Koncepcji należący do dyrektora leży na stole podczas narad służbowych. Ewentualne zmiany w poszczególnych punktach są nanoszone od razu (na miejscu).
·Zmiany w tekście muszą być nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego. Jeżeli zmiany są drobne, każdy nanosi je osobiście, jeżeli dotyczą większych partii tekstu - drukuje się nową stronę i kopiuje dla wszystkich.
·Raz w roku cała Koncepcja jest w całości czytana przez wszystkich Dyskutuje się wówczas o ewentualnych poprawkach i niedostatkach .Ustala się wtedy, w jakiej kolejności i według jakiej metody dane punkty mają być opracowywane.
·Termin takiego spotkania powinien być ustalony co najmniej kwartał wcześniej, by nauczyciele mieli wystarczająco dużo czasu aby zaznaczyć punkty, o których chcą mówić. Musi być wyznaczona osoba odpowiedzialna za przypomnienie zespołowi o spotkaniu - jest nią lider WDN.
·O tym, które fragmenty Koncepcji będziemy przekazywać innym osobom( np. rodzicom ) zdecydujemy na podsumowującej rok szkolny Radzie Pedagogicznej.
·Zamierzamy dalej pracować nieprzerwanie nad punktami, które zawierają wytyczone przez nas cele do realizacji w przyszłości

 

 Statut Przedszkola Miejskiego Nr 23 (  akt prawny regulującym zadania, strukturę organizacyjną placówki obowiązujący od 1.12.2017 r)